Logo
 
 
Login | Print
 

Vedtægter for Torsdagsherrerne

§ 1. Klubbens navn er Torsdagsherre KGC. Det er klubbens formål i samarbejde KGC at arbejde for, at Torsdagsherrerne kan udøve golfspillet, under de bedst mulige forhold.

§ 2. Klubben består af aktive medlemmer.

§ 3. Som medlem kan optages alle Herrer (minimumsalder: 18 år), der er medlem af Kalø golfklub, samt externe spillere med xl kort.

§ 4. Alle medlemmer spiller i max hcp. 36 uanset at dette måtte være højere.

§ 5. Klubben har 2 løbende matcher, som er beskrevet i § 6 og 7

§ 6. Gennemgående. Den enkelte spiller, spiller hele sæsonen i den række, han startede i ved sæsonstart.

§ 7. Drømmerunden. Den enkelte spiller, spiller hele sæsonen i den række, han startede i ved sæsonstart. Hvert hul kan kun markeres 1 gang og kun i de runder, hvor drømmerunden er markeret i matchoversigten. I runder hvor der spilles med DR, vil en Hole in One dog kunne overskrive en tidligere markeret DR.

§ 8. Retten til deltagelse i nedenstående forudsætter det årlige torsdagsherrekontingent er registreret og betalt:
Venskabsmatcher, torsdagsherreturen, registrering af match-resultater, præmier, benyttelse af torsdags herrernes spilletider.

§ 9. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen og består af max 6 medlemmer. Halvdelen er på valg hvert år.

§ 10. Bestyrelsen laver regnskab over indtægter og udgifter. Dette regnskab gennemgås af den af generalforsamlingen valgte revisor og fremlægges på generalforsamlingen 1 gang om året. Generalforsamlingen afholdes hvert år inden udgangen af november måned. Indkaldelse sker ved annoncering på Torsdagsherrernes hjemmeside, og ved opslag i herrernes omklædningsrum, senest 14 dage får afholdelsen.

§ 11. Bestyrelsen påtager sig så vidt muligt at skaffe flest mulige sponsorer, så Torsdagsherrerne kan køre på et så fornuftigt grundlag som muligt.

§ 12. Deltagergebyret til Torsdagsherrerne fastsættes af bestyrelsen og skal betales inden sæsonstart.

§ 13. Evt. Formue i Torsdagsherrerne bør ikke overstige kroner 40.000,00 ved sæsonens afslutning. Hvis beløbet mod forventning skulle overstige dette, tager generalforsamlingen beslutning om, hvad det overstegne beløb skal bruges til.

§ 14. Generalforsamlingen vælger hvert år 1. kritisk revisor til gennemgang af regnskabet.

§ 15. Opløses klubben, deles evt. formue mellem de på opløsningstidspunktet aktive medlemmer af Torsdagsherrerne.

§ 16. Bestyrelsen fastsætter regler og retningslinier for alle matcher i Torsdagsherrerne. Disse regler og retningslinier fremgår af matchkalender og øvrige opslag. Reglerne for matcherne følger dog i videst muligt omfang Kalø Golfklubs regler. I tvivlstilfælde afgør bestyrelsen fortolkning af regler.